ΚΩΔΙΚΟΝ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΝ

27.00

31 in stock

SKU: 2_LEXIKON Category:

Description

*Δι’ αὐτοῦ τοῦ βιβλίου ὁλοκληροῦται ἡ μαθητεία τοῦ Κώδικος τῆς Ἑλληνικής Γλώσσης. Ἕκαστον ἄφωνον τῆς Ἑλληνικῆς Ἀλφαβήτου, συνοδευόμενον διαδοχικῶς ἀπό τήν ἑπτάδα τῶν φωνηέντων, ἐμφανίζει ὅλας τάς νοηματικάς ἀποχρώσεις του.
*Τά ἄφωνα διακρίνονται εἰς ουράνια καί γήϊνα. Διά τῶν οὐρανίων ἀφώνων ἐκφέρονται λέξεις ὑψηλῆς νοηματικῆς ἀξίας, διά δέ τῶν γηΐνων ἀποδίδονται αἱ ἐπί πλανήτου καταστάσεις.
Παρατίθενται 4 πίνακες δισυλλάβων πρωτοκωδικῶν, διά τῶν ὁποῖων ἐμφαίνεται ἡ δόμησις ὅλων τῶν δισυλλάβων Ἑλληνίδων λέξεων, διά τῆς ἐναλλαγῆς τῶν φωνηέντων. Ἀναφέρονται πλεῖστα παραδείγματα ἀποκωδικοποιήσεως λέξεων καί παρατίθεται εἰς τό τέλος ἕνα σύντομον κωδικόν λεξικόν. Μικρός ἀριθμός λέξεων, ἐξ ἐκάστου γράμματος τῆς Ἑλληνικῆς Ἀλφαβήτου, ἀποκωδικοποιεῖται, εἰς τρόπον ὥστε νά συλλαμβάνεται τό ἐσώτερον νόημα, διά τήν καλλιτέραν κατανόησιν.
Τό ΚΩΔΙΚΟΝ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΝ ἀποτελεῖ σημαντικόν χρηστικόν Ἐργαλεῖον καί ἀναδεικνύει τά Λεξικά τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσης, ὡς πολυτίμους παρακαταθήκας – θησαυρούς λέξεων τῆς μίας ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ, τῆς Μητρός τῶν Γλωσσῶν καί Θυγατρός τοῦ ΕΛΛΗΝΟΣ ΛΟΓΟΥ.

Σελίδες 208 ISBN: 960-86028-0-7**

Additional information

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.