ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΟΝ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ

27.00

15 in stock

SKU: 1_ALFAB Category:

Description

Τῆς συγγραφῆς τοῦ πρώτου βιβλίου μου προηγήθη εἰκοσαετής περίπου μελέτη, ἐπί σκοπῷ τήν ἀνάλυσιν καί ἐρμηνείαν λέξεων καί φράσεων, τῶν κειμένων τῆς Άρχαίας Ἑλληνικῆς Γραμματείας.
Τά μυστικά νοήματα τῶν Μύθων καί αἱ παραβολικαί υπονοήσεις τῶν Εύαγγελίων μέ ὑπεχρέωσαν είς διαρκήν ἀνάλυσιν ἀγνώστων λέξεων, ὡς καί ἀναζήτησιν λεξικῶν ἐτυμολογιῶν καί νοηματικῶν ἀποδόσεων. Κατόπιν πολλῶν παρατηρήσεων διεφάνη, ὅτι ἕκαστον γράμμα τῆς Ἑλληνικῆς Ἀλφαβήτου ἀποτελεῖ νοηματικήν, γραμμικήν καί συμβολικήν παράστασιν συγκεκριμένου νοήματος. Διεφάνη ἐπίσης, ἡ εἰδοποιός οὐσιώδης διαφορά μεταξύ τῶν ἀφώνων καί τῶν φωνηέντων, αἱ σχέσεις μεταξύ γραμμάτων καί ἐννοιῶν καί ἀσφαλῶς αἱ σχέσεις μεταξύ συλλαβῶν καί ἐννοιῶν.
Τά ἄφωνα εἶναι συμβολικαί παραστάσεις ἀήχων νοημάτων, τά δέ φωνήεντα εἶναι δρῶσαι δυνάμεις φθογγικαί, αἱ ὁποῖαι ἀκουόμεναι ἐκφράζουν ἠχητικῶς τάς ἐννοίας τῶν ἀφώνων. Ἡ κωδική μονοσυλλαβή, ὡς ζεῦξις ἑνός ἀφώνου καί ἑνός φωνήεντος, εἶναι μία πραγματική λέξις ἐκφράζουσα ὡρισμένον νόημα.
Ἡ ἀνάλυσις πλείστων λέξεων βεβαιοῖ, ὅτι ὁ Κώδιξ εἶναι ἀληθῆς καί ὡς νοηματική κληῗς μᾶς εἰσάγει εἰς τό έσώτερον νόημα τῶν λέξεων. “ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΟΝ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ”, τό πρῶτον βιβλίον μεταδόσεως τῆς Κωδικῆς μεθόδου, έκφράζει μίαν πρωτότυπον ἔρευναν καί ἀνοίγει τόν δρόμον πρός ἀποκωδικοποίησιν ὅλων τῶν Ἀρχαίων Ἐλληνικῶν κειμένων.

Σελίδες 240 ISBN : 960-86028-1-5*

Additional information

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.